ทัวร์ไต้หวัน
แสดงผล 9 ทัวร์
Seasonal Pro Taiwan
ทัวร์ไต้หวัน
Seasonal Pro Taiwan
เยือนไทเป,วัดจงไถฉันซื่อ ,ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ,วัดพระถังซำจั่ง,วัดกวนอู ,เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ผลิตจากเห็ดหลินจือ,ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,เลือกซื้อของฝากขนมพายสับปะรด,เลือกซื้อสินค้า Cosmetics, เที่ยวชมอุทยานเหย่หลิว,ลิซรูปเศียรพระราชินีอเบธซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, สู่ตึกไทเป 101 เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป,ได้ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควร์ไต้หวัน,ช้อปปิ้งซือหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ...
เริ่มต้น 14,444
สิงหาคม 23-26 ,
กันยายน 07-10 , 22-25 ,
TAIWAN TAIPEI 4 D 3 N
ทัวร์ไต้หวัน
TAIWAN TAIPEI 4 D 3 N
ไต้หวัน ไทเป รับประทานอาหารฮาลาลทุกมื้อ/ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา/ สัมผัสทะเลหมอก ณ อุทยานอาลีซาน/ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว/ ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 10 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียอี๊ /ตลาดฝงเจี่ย และ ย่านซีเหมินติง ...
เริ่มต้น 24,900
สิงหาคม 10-13 ,
ตุลาคม 12-15 ,
TAIWAN..อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
TAIWAN..อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน
เที่ยวเมืองหนานโถว ชมล่องทะเลสาบสุริยัน-จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวิ่นหวู่,เมืองไถจง,ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต,กรุงไทเป ตึกไทเป101,ร้านเหว่ยเก๋อ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว,วัดหลงซาน ...
เริ่มต้น 13,900
กรกฎาคม 19-23 ,
สิงหาคม 19-23 , 26-30 ,
กันยายน 02-06 , 16-20 , 23-27 , 30 -04 ,
ตุลาคม 07-11 , 14-18 , 21-25 , 28 -01 ,
TAIWAN..ครอบครัวตัวอาร์ต 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
TAIWAN..ครอบครัวตัวอาร์ต 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ชม ล่องทะเลสาบสุริยัน-จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวิ่นหวู่,ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต,กรุงไทเป ตึกไทเป101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,เมืองผิงซี,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,วัดหลงซาน ...
เริ่มต้น 13,777
กรกฎาคม 05-08 , 06-09 , 12-15 , 13-16 , 19-22 , 20-23 ,
สิงหาคม 03-06 , 10-13 , 11-14 , 17-20 , 24-27 , 31 -03 ,
กันยายน 07-10 , 14-17 , 21-24 , 28 -01 ,
Fantastic Taiwan..5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
Fantastic Taiwan..5 วัน 3 คืน
เที่ยวเมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เที่ยวชม วัดจงไถซานซื่อ,ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง ,วัดเหวิ่นหวู่,เมืองเจียอี้,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,กรุงไทเป กับ ตึกไทเป101,พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ...
เริ่มต้น 19,777
กรกฎาคม 04-08 , 05-09 , 17-21 ,
สิงหาคม 01-05 , 29 -02 ,
กันยายน 06-10 , 07-11 , 27 -01 ,
Amazing in..Taiwan 6 วัน 5 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
Amazing in..Taiwan 6 วัน 5 คืน
เที่ยวเมืองไทเป ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค นั่งกระเช้าเหมาคง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยาน ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ล่องทะเลสาบสุริยัน- จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซาน อุทยานฯ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ...
เริ่มต้น 29,777
กรกฎาคม 25-30 ,
สิงหาคม 08-13 ,
Exclusive in Taiwan..7 วัน 5 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
Exclusive in Taiwan..7 วัน 5 คืน
เที่ยวเมืองหนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ อุทยานฯ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ เมืองไถจง พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว ...
เริ่มต้น 21,777
กรกฎาคม 07-13 , 11 -17 , 14-20 , 21-27 , 28 -03 ,
สิงหาคม 04-10 , 11-17 , 18-24 , 25-31 ,
กันยายน 01-07 , 08-14 , 15-21 , 22-28 , 29 -05 ,
TAIWAN..อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
TAIWAN..อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน
เที่ยวเมืองหนานโถว ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เมืองผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ...
เริ่มต้น 12,987
กรกฎาคม 03-07 , 10-14 , 17-21 , 25-29 , 27-31 ,
สิงหาคม 04-08 , 07-11 , 09-13 , 10-14 , 18-22 , 21-25 , 25-29 ,
กันยายน 01-05 , 08-12 , 11-15 , 15-19 , 18-22 , 25-29 ,
T-ded Taiwan..6 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
T-ded Taiwan..6 วัน 4 คืน
เที่ยวเมืองหนานโถว ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เที่ยวอุทยานฯ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ...
เริ่มต้น 15,987
กรกฎาคม 10-15 , 17-22 , 24-29 , 27 -01 ,
สิงหาคม 07-12 , 10-15 , 17-22 , 24-29 , 28 -02 ,
กันยายน 04-09 , 11-16 , 18-23 , 25-30 ,
แสดงผล 9 ทัวร์